اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kurdistan.payesh8523.ir/fa/news/10692/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری