اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://lengehport.pmo.ir/fa/news/46542/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b2%db%b8-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%84%d9%86%da%af%d9%87-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%db%b3%db%b3%db%b6-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری