اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://lengehport.pmo.ir/fa/news/46685/%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-20-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%84

اشتراک گذاری