اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://majame.farhang.gov.ir/fa/news/414158/%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87

اشتراک گذاری