اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://majame.farhang.gov.ir/fa/news/416088/%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%db%b4%db%b0%db%b0-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری