اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://markazi.payesh8523.ir/fa/news/10538/%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری