اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1086/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-415-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری