اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1147/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-5-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری