اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1205/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-81-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%a7

اشتراک گذاری