اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1206/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-700-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری