اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1221/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-247%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%84%db%8c

اشتراک گذاری