اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1232/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-142-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac

اشتراک گذاری