اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1437/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری