اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1544/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c

اشتراک گذاری