اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1580/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-154%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری