اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1615/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-3-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c

اشتراک گذاری