اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1634/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-450%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d9%88

اشتراک گذاری