اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1641/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-185%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88

اشتراک گذاری