اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/1643/%d8%b1%d8%b4%d8%af-75-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%86%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری