اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/179/%d8%b1%d8%b4%d8%af-70-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری