اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/185/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ab%d8%a7%d8%b1

اشتراک گذاری