اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/2850/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%aa%da%a9%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری