اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/794/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-46%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری