اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/844/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری