اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/847/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af

اشتراک گذاری