اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/909/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b2%db%b7%db%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری