اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/948/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a8%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری