اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mazandaran.emdad.ir/fa/news/976/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-1684-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3

اشتراک گذاری