اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://modelebas.farhang.gov.ir/fa/news/406253/%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af-%d9%88-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری