اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://modelebas.farhang.gov.ir/fa/news/440955/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%af-%d9%88-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری