اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://mof.farhang.gov.ir/fa/news/419762/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1

اشتراک گذاری