اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://nekaport.pmo.ir/fa/news/41507/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-20-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%a7

اشتراک گذاری