اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://news.pmo.ir/en/news/47921/Growth-of-Export-to-the-Persian-Gulf-States-through-Chabahar-Port

اشتراک گذاری