اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://news.pmo.ir/en/news/9117/The-role-of-Iran-in-developing-IMO-instruments

اشتراک گذاری