اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://nojavan.roshdmag.ir/fa/news/2148/%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری