اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fnursing-school.kums.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2F29695%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%25be%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c-970712

اشتراک گذاری