اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://nursing-school.kums.ac.ir/fa/news/30104/%db%b9%db%b7-%db%b0%db%b7-%db%b2%db%b9-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%db%8c

اشتراک گذاری