اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://nursing-school.kums.ac.ir/fa/news/35524/%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری