اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://nursing-school.kums.ac.ir/fa/news/36091/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4

اشتراک گذاری