اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/10294/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84

اشتراک گذاری