اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/5263/%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری