اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/5293/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-150-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d9%87%d9%87-%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری