اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/6690/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d9%88-%da%af%d9%85%d8%b1%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری