اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7227/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-ACTIA-%d9%88-UTAC-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87

اشتراک گذاری