اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7341/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%86%d9%82%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری