اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7382/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%88%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری