اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7930/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%db%b4%db%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa

اشتراک گذاری