اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7969/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b9%db%b5%db%b0-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84

اشتراک گذاری