اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/7970/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری