اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://omrani.sbportal.ir/fa/news/9160/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری